პროგნოზი და გადარჩენა

  •  სათანადო მკურნალობის შედეგად, დიფუზური B-მსხვილუჯრედოვანი ლიმფომით, არა-ჰოჯკინის ლიმფომის ხშირი და აგრესიული ფორმით, დაავადებული ადამიანებs აქვთ მნიშვნელოვანი შანსი განიკურნონ
  • ფოლიკულური ლიმფომა, დაბალი ხარისხის ლიმფომის ხშირი ფორმა, რომელიც ნელა პროგრესირებს, არ ინკურნება
    • რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს ფოლიკულური ლიმფომის რისკს, რომელიც განისაზღვრება გადარჩენის მაჩვენებლებით და მოიცავს ასაკს, დაზიანებული ლიმფური კვანძების რაოდენობას, დაავადებis გავრცელებas ლიმფური სისტემის ფარგლებს გარეთ, ჯანმრთელობის ზოგად მდგომარეობას  და სპეციფიკური ცილის (ლაქტატ დეჰიდროგენაზის) რაოდენობას სისხლში

     
ფოლიკულური ლიმფომა
რისკის ჯგუფი
მახასიათებელი 5-წლიანი გადარჩენის მაჩვენებელი
დაბალი რისკი
0-1 98%
საშუალო რისკი
2-3 78%
მაღალი რისკი
4-5 53%

მკურნალობა

  • მკურნალობა განსხვავდება დაავადების ტიპის და სტადიის; სიმსივნის ზომის და სართო მდგომარეობის მიხედვით; მკურნალობის ჩვეული მეთოდები მოიცავს დამიზნებით მედიცინას (მონოკლონური ანტისხეული), ქიმიოთერაპიას, დასხივებას და რადიოიმუნოთერაპიას
  • დიფუზური, B-მსხვილუჯრედოვანი ლიმფომის მკურნალობის მიზანი არის დაავადების განკურნება; დაავადების ინკურაბელური ფორმის, ფოლიკულური ლიმფომის, თანამედროვე მკურნალობის მიზანს პასუხის სიხშირის და პასუხის ხანგრძლივობის გაზრდა წარმოადგენს.